Ma 2019. Május 26, Vasárnap Evelin, Fülöp napja van.
 
Általános Szerződési Feltételek
I. A szolgáltatóra vonatkozó legfontosabb adatok:
 • Cégnév: Global Marketing Solutions Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 4400 Nyíregyháza, Béke út 5.
 • Cégjegyzékszám: 15-09-073913
 • Nyilvántartó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
 • Adószám: 14654114-2-15
 • Képviselő: Török Gyula
 • Telefonszám:30-734-5721
 • E-mail: info@cegitelo.hu
II. Releváns fogalmak
 • Felhasználó: a Szolgáltatást igénybevevő szerződő fél, akinek kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségi adatait Felek a regisztráció során rögzítik.
 • Fél, Felek: Szolgáltató, illetve Felhasználó külön-külön és együttesen.
 • Szolgáltatás: A http://cegitelo.hu, http://cegpontneked.hu címen elérhető online fórum, álláskereső, üzenőfal szolgáltatás
 • Jelszó: A Felhasználó elektronikus azonosításához felhasznált nem nyilvános ellenőrző adat
 • Különleges Adatot Tartalmazó Mezők: A Szolgáltatás a fórumon részvételen kívül lehetőséget biztosít felhasználói számára a álláskeresésre és egyes munkáltatók által létesített fórumok használatára is. Így erre való tekintettel létrehozott, tipikusan különleges adatot tartalmazó következő mezők megadásáról a Felhasználó dönt.
 • Adatkezelés: az 1992. évi LXIII. Törvényben és az adatvédelmi országgyűlési biztos állásfoglalásaiban foglaltaknak megfelelő adatkezelés.
 • Piactér: olyan online felület, ahol a regisztrált felhasználók szolgáltatások vonatkozásában ajánlattételre felhívásaikat közzé tehetik ajánlati kötöttség nélkül.
III. Regisztráció
A regisztráció oldalán elérhetővé tett űrlap kötelező mezőinek kitöltésével, illetve jelen általános szerződési feltételek elfogadásával az ott elérhetővé tett "[Elfogadom]" feliratú gomb kiválasztásával kerül megkötésre és elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek. A felhasználó ekkor a megadott e-mail címre kap egy aktiváló linket, mellyel aktiválni tudja a regisztrációját.
A regisztráció oldalán megadott esetleges téves adatokat a Felhasználó a későbbiekben is kijavíthatja, a születési dátum, felhasználónév és nem kivételével.
A regisztráció során megadott, kötelezően kitöltendő adatok a Felhasználó valódi személyazonosításra önmagukban általában nem alkalmasak, a tényleges személyazonosításra alkalmasság a megadott adatok tartalmától függ.
A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során magáról megadott adat – mind a kötelezően megadandó adat, mind a saját döntése alapján megadott adat – a valóságnak megfelel.
A Felhasználó a rendelkezésére bocsátott Jelszót köteles titokban tartani, azt harmadik személy részére nem adhatja át.
A Szolgáltató a Jelszóhoz nem férhet hozzá, az kizárólag rejtjelezett formában kerül tárolásra a Szolgáltatást biztosító rendszerben.
Ha a Felhasználó elfelejti a Jelszót, köteles erről a Szolgáltatót értesíteni. Szolgáltató a Felhasználó által korábban megjelölt elérhetőségi címre új Jelszót küld. A Szolgáltató új Jelszót más elérhetőségi címre nem küld. Az új Jelszót az első bejelentkezés alkalmával meg kell változtatni.

A regisztráció elküldésével a Regisztráció feltételei elfogadásra kerül, betartása kötelező, a regisztrációs szabályzat figyelmetlen olvasása nem mentesít annak betartása alól! A szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználók által magadott adatok, tények, információk, események történések vonatkozásában!

A Szolgáltató köteles az adott Felhasználónak Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozására vagy megtagadására, amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál. Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat 1 napon belül közölni. A regisztráció során a Felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
A Szolgáltató semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért és, különösen, a szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a Szolgáltató weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, felhasználói véleményeket, adatokat, eseményeket, történéseket, tényeket, fikciókat tartalmaznak függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, polgári peres eljárással, büntető eljárással, egyéb jogszabályokkal kapcsolatosak.
Regisztrálni a jogképességgel rendelkező magánszemélyes és gazdálkodó szervezetek tudnak. Magánszemély vonatkozásában a regisztráló elismeri, hogy 18 életévét betöltötte és cselekvőképességgel rendelkezik, illetve 14 életévét betöltött kiskorú személy, aki saját keresettel és a törvényes képviselő hozzájárulásával rendelkezik.

IV. Adatkezelés
A Szolgáltató csapata kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatok védelmét, és azok bizalmas kezelését. A személyes, illetve közérdekű adatokat az 1992. évi LXIII. törvényben, és az adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően kezeljük.
Abban az esetben, ha személyes adatainak megadása szükséges, annak felhasználási célját mindig megismerheti azon az oldalon, ahol ilyen jellegű adatok megadását kérjük.
A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban bizonyos személyes adatokra (név, e-mail cím) szükség lehet.
A Szolgáltató a tudomására jutott adatokat harmadik fél számára, a törvényben meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem adja ki.

Működéskor az alábbi legfontosabb alapelveket tartja szem előtt a Szolgáltató:
A nem szándékosan közölt személyes adatokat nem őrzi meg, és nem adja tovább.
A tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használja fel, amire rendelkezésére bocsátották, és attól eltérő felhasználásra - kivéve jogszabályi felhatalmazás alapján - semmilyen körülmények között nem adja tovább azokat.
Valamennyi fent feltüntetett adat a jogszabályoknak megfelelően kerül kezelésre, illetve a továbbítása is kizárólag a jogszabályok által adott felhatalmazás alapján, illetőleg a jogosult hozzájárulásával történhet. A regisztrációhoz szükséges adatoknak valóságnak megfelelőnek kell lenniük, Szolgáltató fenntartja magának a jogot az adatok valódiságának leellenőrzésére.

V. Felhasználás feltételei
Az oldalt bárki, előzetes Regisztráció nélkül is olvashatja, de amennyiben hozzászólásával kívánja bővíteni az oldal témáit, azt teljes jogú felhasználóként, a Regisztrációval és e Szerződés elfogadásával teheti meg. A Szerződés tartalmazza az oldal használatával kapcsolatos Felhasználási Feltételeket, Adatvédelmi Nyilatkozatot és Szabályzatot.
 • Módosítás szabályai. Hatályos Ászf elérhetősége
Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a szolgáltatást egyidejűleg nagyszámú felhasználó számára nyújtja azonos feltételekkel és ingyenesen, fenntartja magának a Szerződés feltételeinek egyoldalú módosítási jogát.
Szolgáltató az egyoldalú módosításról nem köteles a Felhasználókat egyenként tájékoztatni
Az Ászf legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett Felhasználási Feltételek linkre kattintva érhető el. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az Ászf módosításának elfogadását jelenti. Az Ászf megváltoztatása utáni további használat beleegyezésnek minősül az új feltételek elfogadása tárgyában.
 • A szolgáltatás ingyenessége
Szolgáltató a Szolgáltatást ingyenesen nyújtja, mely ingyenesség nem érinti a Felhasználó kártérítési és kártalanítási kötelezettségét.
A Szolgáltató vállalja a Szerződésben foglalt eljárások és feltételek betartását, azonban csak arra tekintettel tudja a Szolgáltatást ingyenesen nyújtani, hogy nem garantálja az üzembiztos és megszakítástól mentes működést.
A Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni az esetleges adatvesztésből, hozzáférés felfüggesztéséből, más felhasználók el nem érhetőségéből eredő károkért sem.

Szolgáltató az előre tervezett üzemeltetési okokból történő korlátozásokról és szünetelésekről a Felhasználókat legalább 1 naptári nappal előre értesíti. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előre nem látható üzemeltetési okból a Szolgáltatás hozzáférhetőségét bármikor korlátozza vagy szüneteltesse.
 • A szolgáltatás igénybevételének feltétele ezen ÁSZF elfogadása
A honlapon szereplő fórumokon, illetőleg álláskereső rovatban való részvétel, a piactér és a licitfelület használata az azt megelőző regisztráció elengedhetetlen feltétele jelen általános szerződési feltételek elfogadás, melynek figyelmetlen olvasása nem mentesít annak betartása alól.
 • Nem számít írásbeli szerződéskötésnek jelen okirat elfogadása
Az Ászf elfogadása nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A Szerződés elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar. A Szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia az Általános szerződési feltételeket a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével.
 • Felhasználható tartalmak
A felhasználó név nem lehet a jó ízléssel ellenkező, bármilyen faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, politikai hovatartozást sértő.
A fórumot használó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó megfelelő védelmének ellátásáról.
A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Ászf betartása mellett használható.

A Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel a Szolgáltató vagy az érintett Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatáson kívül.
A Felhasználó nem veszélyeztetheti a Szolgáltatás megfelelő informatikai működését, így köteles tartózkodni az informatikai biztonsági veszélyt jelentő használattól, valamint a Szolgáltatás informatikai biztonsági támadását vagy veszélyeztetését elősegíteni, illetve a Szolgáltatást informatikai biztonsági támadásnak vagy veszélynek kitenni.

Felhasználó szavatolja, hogy az általa elhelyezett adat nyilvánosság számára történő elérhetővé tétele nem sérti a Használati Szabályzatban foglaltakat, így különösen a nyilvánosság számára történő elérhetővé tételhez a szerzői jogi jogosult vagy védjegyjogosult, illetve személyhez fűződő jog esetén az érintett személy hozzájárult. Nem teljesítése esetén az ebből eredő kárért Felhasználó tartozik felelőséggel.
Tilos a személyeskedés bármilyen formája!
 • Hozzászólások moderálása
Az oldalon és üzenőfalon megjelentetett üzenetek kizárólag szerzőjük véleményét tükrözik, és azok tartalmáért sem a Global Marketing Solutions Kft., sem vezetője, sem a moderátorok nem vállalnak felelősséget. Ellenben - minthogy a moderátor folyamatosan figyelemmel kíséri - fenntartják magunknak a jogot arra, hogy egyes hozzászólásokat és üzeneteket átfogalmazzák vagy töröljék. Mivel Szolgáltató nem rendelkezik megfelelő erőforrással ahhoz, hogy folyamatosan minden Felhasználóját felügyelni tudja, és nem ismeri mindazon körülményeket, amelyek egy lehetséges büntetőjogi vagy polgári jogi, illetve egyéb jogsértés megtörténtére utalnak, ezért Szolgáltató az Általános Szerződési Feltétel betartását nem tudja és nem köteles folyamatosan nyomon követni.

Az oldalon és üzenőfalon nem postázható olyan információ (vagy arra mutató hivatkozás), amely köztudottan valótlan és/vagy megbélyegző, pontatlan, gyalázkodó, vulgáris, obszcén, durva kifejezéseket tartalmazó, szexuális tartalmú, mások személyiségi jogait sértő vagy bármiféle módon törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző.

Továbbá az oldalon és üzenőfalon nem postázható szerzői jogvédelem alá eső tartalom a szerző vagy a szerzői jog tulajdonosának jóváhagyása nélkül. Kivételt képez ez alól a saját szerzői tartalom.

Fenti szabályok be nem tartása esetén a Szolgáltató a szabályszegő felhasználót a tiltott tartalom törlésével egyidejűleg kizárhatja az oldal, illetőleg üzenőfal használatából, továbbá a Szolgáltatót nem tehető felelőssé az ebből eredő jogsértések következményeiért, azokért kizárólag a Felhasználó felel.
 • A Szolgáltató nem felel a fórumban szereplő véleményekért
A Felhasználók által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adott Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzá - vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. A Felhasználó köteles többek között gondoskodni arról is, hogy megfelelő jogosultságokkal rendelkezzék a tartalom oldalon történő elérhetővé tételére és a tartalom tekintetében az alábbiakban meghatározott terjedelmű jogosultság engedésére. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá a Felhasználó vállalja, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szolgáltató érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Szolgáltatónál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltató a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva a Szolgáltatóval szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a valóságnak megfelelő adatokat és tényeket közöl, különös tekintettel a munkáltatókra vonatkozóan, tudva, jelen esetben is tájékoztatva arról, hogy a valótlan adatokért, eseményekért, tényekért, vagy valós adatok, események, tények, történések valótlanként történő feltüntetésért kizárólagos, és egyben teljes felelőssége áll fenn. A Felhasználó felelőssége teljes körű és kizárólagos.
 • Interaktív részek használatára vonatkozó speciális szabályok
Álláskereső, munkáltatói fülek használata külön szerződés alapján használható.
A Webodalon élérhető egyéb szolgáltatás külön „Megbízási- Szerződés „ alapján érhető el.
 • A Piactér használata

A regisztrált Felhasználóknak lehetőségük van az általuk igényelt szolgáltatások vonatkozásában ajánlattételre felhívásaikat nyilvánosságra hozni ajánlati kötöttség nélkül. ( pontosan körülírt lakásomat kifestetném, ajánlatokat várok…)
A regisztrált Felhasználó az általa kívánt szolgáltatás paramétereinek, az ajánlati határidőnek, továbbá elérhetőségeinek megadásával kerül a Piactérre. A Piactéren megjelenített igényelt szolgáltatások leírásának az ajánlattételhez elegendőnek, pontosnak és a valóságnak megfelelőnek kell lennie. A Piactéren szerepeltethető ajánlati határidő maximum 3 hónap, ezt követően a Szolgáltató törli az ajánlattételi felhívást a Piactérről.
A felhívást tevőt nem köti szerződéskötési kötöttség. A felhívásra bárki tehet ajánlatot, minden ajánlattevőt a Ptk. 211.§-ban leírt ajánlati kötöttség terhel.
( A szerződés létrejötte
211. § (1) Aki szerződés kötésére ajánlatot tesz, ajánlatához kötve marad, kivéve, ha kötöttségét az ajánlat megtételekor kizárta.
(2) Az ajánlattevő kötöttségének idejét meghatározhatja. Ennek hiányában jelenlevők között vagy telefonon tett ajánlat esetében az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a másik az ajánlatot nyomban el nem fogadja. Távollevőnek tett ajánlat esetében az ajánlati kötöttség annak az időnek elteltével szűnik meg, amelyen belül az ajánlattevő - tekintettel az ajánlatban megjelölt szolgáltatás jellegére és az ajánlat elküldésének módjára - a válasz megérkezését rendes körülmények között várhatta. Jogszabály az ajánlati kötöttség idejét eltérően is szabályozhatja.
212. § (1) A jogosult - a szükséges adatok közlésével és a szükséges okiratok megküldésével - ajánlattételre felhívhatja azt, akit szerződéskötési kötelezettség terhel (kötelezett). A kötelezettnek a felhívás kézhezvételétől számított harminc napon belül kell az ajánlatát megtennie.
(2) Ha az ajánlati felhívás nem tartalmazza az ajánlattételhez szükséges adatokat, illetve okiratokat, a kötelezett a felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles kérni azok pótlását. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő a hiányok pótlásától számít.
(3) A határidőket jogszabály vagy - ha jogszabály lehetővé teszi - a felek közös megállapodással eltérően is megállapíthatják.
213. § (1) A szerződés jelenlevők között abban az időpontban jön létre, amikor az ajánlatot elfogadják, távollevők között pedig akkor, amikor az elfogadó nyilatkozat az ajánlattevőhöz megérkezik.
(2) Az ajánlattól eltérő tartalmú elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni.
(3) Ha a szerződés távollevők között jön létre, a szerződés létrejöttének helye az ajánlattevő lakóhelye, illetve székhelye (telephelye).
214. § (1) A szerződési nyilatkozat, ha azt szóban vagy szóbeli üzenettel tették, a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá; az írásban vagy távirati úton közölt nyilatkozat hatályosságához pedig az szükséges, hogy az a másik félhez megérkezzék.
(2) A még hatályossá nem vált nyilatkozatot vissza lehet vonni. A visszavonó nyilatkozatnak legkésőbb a visszavont nyilatkozattal egy időben kell a másik félhez érkeznie, illetőleg tudomására jutnia.
(3) Ha mindkét fél gazdálkodó szervezet, az ellenszolgáltatást (vételár, díj) vállaló fél a nyilatkozatát a szerződés létrejöttéig visszavonhatja, a másik fél költségeit azonban meg kell térítenie.
(4) Ha az elfogadó idejében megtett nyilatkozata az ajánlattevőhöz elkésve érkezik, az ajánlattevő köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni arról, hogy a szerződés nem jött létre. Ha ezt elmulasztja, a szerződés létrejön.
215. § (1) Ha a szerződés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése vagy hatósági jóváhagyás szükséges, ennek megtörténtéig a szerződés nem jön létre, de a felek nyilatkozatukhoz kötve vannak. Kötöttségétől bármelyik fél szabadul, ha az általa a másik féllel közölt megfelelő határidőn belül a harmadik személy a beleegyezés, illetőleg a hatóság a jóváhagyás felől nem nyilatkozik.
(2) A beleegyezés, illetőleg a jóváhagyás megtörténtével a szerződés - ha jogszabály kivételt nem tesz - megkötésének időpontjától kezdődő hatállyal jön létre.
(3) Beleegyezés, illetőleg jóváhagyás hiányában a szerződésre az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell alkalmazni. )

A felhívásban szereplő igény kielégítésére vonatkozó szerződés alakiságaira és paramétereire a felek megállapodása az irányadó. A Piacteret használó ajánlattevőt a Szolgáltató felé bejelentési kötöttség terheli a jogügyletek létrejöttének vonatkozásában a Piactéren szereplő információk aktualizálása érdekében. A bejelentési kötelezettség csak a jogügylet létrejöttére vonatkozik, a felek között létrejött szerződés adataira nem. A bejelentésnek megfelelően a Szolgáltató a jogügylet létrejöttétől számított 3 nap elteltével eltávolítja az érintett ajánlattételre felhívást a Piactérről.
A Piactér használata ingyenes. A Szolgáltató közvetítési díjat, jutalékot nem számol fel.
A Szolgáltató maga is megjelenhet a Piactéren, mint ajánlat kérő és ajánlatot tevő egyaránt.
 • A licitfelület használata

Az üzemeltető által működtetett online aukciós felület szolgáltatásai regisztrált felhasználók számára érhető el.
A regisztrált felhasználó az elegendő, pontos és a valóságnak megfelelő információkkal rendelkező termékeket helyezhet el a licitfelületen. Az elhelyezett termékekre a további regisztrált felhasználók licitálhatnak. Kötelezően megadandó a kikiáltási ár, a minimum licit ár és villámár. A kikiáltási ár forintban értendő és 00 – ra kell végződnie. A licitnek minimum 100 Ft. többnek kell lennie a kikiáltási árnál, illetve az előző licitnél. A villámár licitálásával a licit befejezettnek tekintendő, az lezárttá válik.
A licitált termékről részletes leírást kell adni a terméklapon, annak lényeges tulajdonságairól, adatairól, állapotáról, stb. A termékről képek helyezhetőek fel maximum 5 Megabyte erejéig.
Az üzemeltető fenntartja a jogot magának, akciós termékeket helyezzen el a licitfelületen, illetőleg kiemelt napi ajánlatokat helyezzen előtérbe.
A felhasználó, mint eladó a termék feltöltésével és az aukció indításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres aukciózárás esetén a terméket a terméklapon megfelelő állapotban és feltételekkel adja át az aukció nyertesének.
A felhívást tevőt nem köti szerződéskötési kötöttség. A felhívásra bárki tehet ajánlatot, minden ajánlattevőt a fent részletezett Ptk. 211.§-ban leírt ajánlati kötöttség terhel.
A licitfelületet használó ajánlattevőt a Szolgáltató felé bejelentési kötöttség terheli a jogügyletek létrejöttének vonatkozásában a licitfelületen szereplő információk aktualizálása érdekében. A bejelentési kötelezettség csak a jogügylet létrejöttére vonatkozik, a felek között létrejött szerződés adataira nem. A bejelentésnek megfelelően a Szolgáltató a jogügylet létrejöttétől számított 3 nap elteltével eltávolítja az érintett ajánlattételre felhívást a licitfelületről.
A licitfelület használata ingyenes. A Szolgáltató közvetítési díjat, jutalékot nem számol fel.
A Szolgáltató maga is megjelenhet a licitfelületen, mint ajánlat kérő és ajánlatot tevő egyaránt.
A szolgáltató a leütésről ( villámár ajánlatról ) tájékoztatót küld a hirdető részére és 1 munkanapon belül törli a rendszerből a hirdetést.
A szolgáltató az adásvétel létrejöttét nem szabályozhatja, sem a hirdetőt, sem az ajánlattevőt nem kényszerítheti a ajánlat betartására. A közvetítésen túl - tekintettel a szolgáltatás ingyenességére – a szolgáltatót semmilyen kötelezettség nem terheli. A jogügylet létrejöttéért kötelezettséget nem vállal.
 • Egyéb rendelkezések
A szolgáltatások működtetését a szolgáltató, mint közvetítő végzi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv. rendelkezései szerint végzi. A szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a piactéren vagy a licitfelületen tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal, és az ezek alapján létrejött vagy létre nem jött szerződésekkel, elmaradt szerződésekkel, illetve az elhelyezett termékekkel, ajánlatokkal kapcsolatos szolgáltatások hibájáért, megszűnéséért. A szolgáltató nem felel a meghirdetett termék vagy szolgáltatási ajánlat minőségért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségért, ellenőrzéséért, valódiságáért. A szolgáltató nem tudja biztosítani, hogy a jogügylet létrejöjjön és a tranzakciót felek be tudják fejezni. A szolgáltató nem avatkozik be felek jogvitájába, mentesíti magát mindennemű kártérítési, kártalanítási eljárás alól, vagyoni vagy nem vagyoni kár megtérítése alól. Mindennemű kötelezettség a Felhasználót terheli. A szolgáltató a felhelyezett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni.
Amennyiben a szolgáltató online aukciós piacterén vagy licitfelületén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató az Ekrtv. alapján jár el, és az aukciót eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Szolgáltató azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a felhasználók közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására (pl. fizetés, futárszolgáltatás). A Szolgáltató által működtetett online aukciós piactéren keresztül és a licitfelületen keresztül elérhető szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Szolgáltató nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért.
Tiltott termékek és szolgáltatások
A Szolgáltató által működtetett online piactereken tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése:
veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
hamis vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
emberi szerv, szövet;
engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök(tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);
értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
üdülési csekk, hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, felhasználói fiók, ideértve a Vatera azonosítókat is;
személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. iWIW, myVIP, GMail, stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
durván pornográf termék, anyag, illetve szexuális szolgáltatás.
Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak a Vaterával kötött egyéb szerződése azt kifejezetten megengedi a felhasználó számára.
Az alábbi termékek, áruk aukcióra bocsátásához a következő további feltételeknek kell teljesülniük:

   
ÁllatokAz adott fajt a Magyarországon hatályos törvények szerint lehessen forgalomba hozni, és az eladónak garantálnia kell a biztonságos és humánus szállítási feltételeket (lehetőleg személyesen adja át). 
Dohányipari termékek/kellékekEzeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény kategóriában, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni, mint gyűjtött termék. A terméket meghirdető felhasználó az aukció listázásával kijelenti, hogy nem sérti meg dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket.Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:Az aukció indításával kijelentem, hogy a terméket csak és kizárólag gyűjtők részére, gyűjtemény részeként értékesítem. Kijelentem továbbá, hogy a termék meghirdetésével nem sértem dohányáru reklámozásával kapcsolatos
  Mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket; illetve vállalom a termék meghirdetésével kapcsolatos mindennemű következményeket, különös tekintettel a Vatera.hu Kft. által alkalmazott, mindenkor hatályos Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakra.
Alkoholtartalmú italokEzeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény kategóriában, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni, mint gyűjtött termék.Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:Az aukció indításával kijelentem, hogy a terméket csak és kizárólag gyűjtők részére, gyűjtemény részeként értékesítem.
Számítógépes fájlok (különös tekintettel: audio- és videofájlok, programfájlok, grafikai anyagok, forráskódok, weboldalak stb.)Az eladónak rendelkeznie kell a szerzőtől származó vagyoni jogokkal az adott fájl értékesítésére, terjesztésére vonatkozóan (ez legtöbbször akkor lehetséges, ha ő maga a szerző, vagy a kiadó).Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:Az aukció indításával kijelentem, hogy a meghirdetett termék értékesítési, terjesztési jogával rendelkezem.
Szerzői jogvédelem alatt álló termékekCD, DVD, videó- és hangkazetták, lemezek, szoftverek, illetve egyéb hang- és adathordozók Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:A termék eredeti, vagy nem másolt.
FegyverEzeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény/Militária, vagy az Antik, műtárgy, régiség kategóriákban, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni.A termékleírásban meg kell jeleníteni, hogy a termék nem engedélyköteles, illetve visszavonhatatlanul hatástalanított.

A Szolgáltató fenntartja a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy további információ törlésére amennyiben az a Szolgáltató értelmezése szerint ellenkezik a piactér megfelelő használatával.Engedélyköteles termék esetén az eladó köteles a terméklapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.VI. Átruházás szabályai
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást mint önálló egészet átruházza harmadik felek javára, amelynek révén a Szolgáltató helyébe a továbbiakban a Szolgáltatást mint önálló egészet megszerző harmadik fél lép, a Szolgáltató jogai és kötelezettségei egységesen e harmadik félre szállnak át. A Szolgáltató a Szolgáltatás átruházásáról a Felhasználókat elektronikus levélben 15 nappal előre értesíti.

VII. Jogviszony megszűnéseFelek a Szerződést határozatlan időtartamra kötik, kötelező legrövidebb szerződéses időszak nélkül.
A Szerződés megszűnik:
 • A Felhasználó megszűnésével vagy halálával
 • A Felhasználó általi felmondással;
 • A Szolgáltató általi felmondással;
 • Ha a Felhasználó a Szolgáltatást 6 hónapon túl sem veszi igénybe;
 • Új szabályzat érvénybe lépésével.
 • Az Ászf szabályainak súlyos megszegésével
 • Adatbekérés és adategyeztetés során második felszólításra sem reagál, illetőleg hiányos vagy nem megfelelő tájékoztatás ad.
Felhasználó bármikor felmondhatja a Szolgáltatást azonnali hatállyal, a Szolgáltatás keretein belül elérhető funkció útján. A Szerződés megszűnése nem érinti a Felhasználónak a Szerződés megszűnéséig felmerült kártérítési és kártalanítási kötelezettségét.
Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás ingyenes, Szolgáltató jogosult bármikor a Szolgáltatást indokolás nélkül felmondani.Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha
 • A Felhasználó megsérti a regisztráció során rögzítendő adatok valódiságára vonatkozó kötelezettségét;
 • A Felhasználó megsérti a Szerződést.
A Szolgáltató azonnali hatályú felmondás esetén a felmondást a Felhasználó által megadott elektronikus levélcímre küldi meg.

VIII. Panaszkezelés
A Felhasználó a Szolgáltatással vagy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos panaszait a Szerződés elején megjelenített elérhetőségi címen terjesztheti elő, amely panaszokat a Szolgáltató 60 napon belül elektronikus levélben megválaszol.
A kifogásolt hely és hozzászólás, illetve tartalom megjelölésével a Felhasználó vagy más Felhasználó, illetve különösen a Munkáltató bármikor jelezheti a Szolgáltató felé, ha megítélése szerint az oldalon elérhető valamely információ jogsértő, de azt is ha a valóságnak álláspontja szerint nem felel meg. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. Amennyiben jogsértés különösen súlyosnak minősül, vagy erkölcsileg, etikailag rosszhiszemű, és kizárólag valótlan adatok, tények, események alapján lejáratásra törekvő a Szolgáltató az eltávolításon túl lehetőséget biztosít a sérelmet szenvedett félnek a „főoldalon” egymást követő 2 napon bizonyos méretű ablakban kiigazításának rögzítésére. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: info@cegitelo.hu
A Felhasználó a felmerült jogvitát a következő fórumokon érvényesítheti:
 • A megyei gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat a jogvita egyezséggel való rendelkezésének megkísérlése végett;
 • Jogosult közvetítői eljárás megindítása végett az eljárásra közvetítőt felkérni (lásd a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény), azonban Szolgáltató nem vállal e Szerződésben feltétlen kötelezettséget arra, hogy a közvetítői eljárásban részt vesz;
 • Érvényesítheti igényét polgári eljárásban, ennek keretében a Nyíregyházi Városi Bíróságnál, mint kizárólagos illetékességgel rendelkező szervnél eljárást kezdeményezhet, a kizárólagos illetékességre Szolgáltató külön felhívja a figyelmet.

Jelen szerződés joga a Magyar Köztársaság anyagi és eljárási joga.
 
© 2019 CegPontNeked.hu
Általános információ: info@cegpontneked.hu

Számítógép vásárlás - Számítástechnikai áruház  LinkKatalógus  CégLink100.hu linkközPONT hu linktár ARTidas linkgyűjtemény Ingyen linkgyűjtemény
Hungarian Web Linkgyűjtemény 
sporolas