Ma 2019. Április 22, Hétfő Csilla, Noémi napja van.
 
Vállalkozói szerződés
I. A szolgáltatóra vonatkozó legfontosabb adatok:
 • Cégnév: Global Marketing Solutions Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 4400 Nyíregyháza, Béke út 5.
 • Cégjegyzékszám: 15-09-073913
 • Adószám: 14654114-2-15
 • Nyilvántartó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
 • Bankszámlaszám: 11600006-00000000-32971666
 • Képviselő: Török Gyula
 • Telefonszám:30-734-5721
 • E-mail: info@cegitelo.hu
között, továbbiakban Szolgáltató, valamint a Megrendelő, együttesen Felek

II. A szerződés tárgya
 • Szolgáltató Megrendelővel előzetesen egyeztetve kialakítja a saját weboldalán belül Megrendelő al-weblapját és biztosítja az ehhez szükséges technikai hátteret, és annak adatokkal való feltöltési lehetőségét. Szolgáltató lehetőséget biztosít a Megrendelő részére a tulajdonát képező felhasználói oldalakon a megjelenésre, szolgáltatások igénybevételére, marketingtevékenységre, értékesítési hirdetések elhelyezésére, álláshirdetések feladására, a kupon modul használatára a jelen szerződésben részletezett feltételeknek megfelelően.
III. Szolgáltató biztosítja a következőket
 • A Szolgáltató a Felhasználó által benyújtott dokumentumok és írásban megfogalmazott igények alapján a szolgáltatási díj (tagdíj) kézhezvételét követő 15 munkanapon belül elkészíti az al-weblapot, azt elhelyezi a www.cegpontneked.hu oldalon és biztosítja a szükséges tárhelyet.
 • A Szolgáltató lehetőséget biztosít képek, referencia munkák, árlisták feltöltésére, a rendszer segítségével törzsvásárlói kör kialakítására, a vásárlókkal való folyamatos kapcsolattartásra.
 • A szolgáltató garantálja, hogy a hirdetési felületet minimum 3 évig napi 24 órában megjelenteti (ide nem számítva a kötelező karbantartás és a vis majorból fakadó leállásokat)
 • A Szolgáltató lehetőséget biztosít a „Kupon ”, az „Aktuális” a „Cégek” menüpont korlátlan használatára
 • A Szolgáltató biztosítja a VIP kártya használatának lehetőségét
 • A Szolgáltató lehetőséget biztosít Megrendelőnek havonta egyszer egy db díjmentes álláshirdetés megjelentetésére
 • A Szolgáltató biztosítja, hogy a weboldalt a helyi médiában, újságokban, rádiókban, szórólapokon hirdeti.
 • Telefonszám:30-734-5721
 • Szolgáltató biztosítja megrendelő számára a hírlevél küldési lehetőséget, amelyet minden esetben a szolgáltató által lehet igénybe venni előzetes egyeztetést követően. Hírlevél küldések száma korlátlan. Változtatás jogát fenntartjuk.
IV. Megrendelő vállalja a következőket
 • Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírását követően
  • A 9. pontban meghatározott díjat Szolgáltatóhoz 8 munkanapon belül eljuttatja, a www.cegpontneked.hu weboldalon elvégzi a regisztrációs folyamatot és az általa nyilvánosságra hozni kívánt adatokat feltölti.
 • Megrendelő jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a feltöltéshez szükséges és átadott adatok a Megrendelő tulajdonát képezik, és jogosult azok használatra. Ebből eredően a szerzői jogok és kötelezettségek a Megrendelőt illetik és terhelik. Szolgáltató ezek tartalmáért, eredetéért kötelezettséget nem vállal.
 • Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató tevékenysége ellátása érdekében közreműködő harmadik felet vegyen igénybe, kinek a tevékenységért ugyanúgy felel, mint ha ő maga járna el.
 • Megrendelő szavatolja, hogy az általa átadott és felhasználni rendelt adatok a valóságnak és a jogszabályoknak megfelelnek, továbbá azok nyilvánosság számára történő elérhetővé tétele nem sérti az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, így különösen a nyilvánosság számára történő elérhetővé tételhez a szerzői jogi jogosult vagy védjegyjogosult, illetve személyhez fűződő jog esetén az érintett személy hozzájárult.
 • Megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa nyilvánosságra-hozatalra szánt és hozott adatok közzététele nem sért titoktartási kötelezettséget, így különösen nem minősülnek üzleti, gazdasági, szolgálati titok megsértésének.
 • Amennyiben Megrendelő nem teljesíti a 3-as pontban vállalt kötelezettségeit, az ebből eredő kárért Megrendelő tartozik felelősséggel.
V. Vis Major
 • A szolgáltató a Vis Majorból eredő károkért, annak időtartamára tekintet nélkül, felelősséggel nem tartozik. Amennyiben elháríthatatlan külső ok folytán a web lap nem rendeltetésszerűen üzemel, abban az esetben Szolgáltató semmilyen vagyoni illetőleg nem vagyoni kár megfizetésével, kártalanítás vagy kártérítés, továbbá elmaradt haszon kiegyenlítésével nem tartozik. A szolgáltató az egyéb okból bekövetkező üzemeltetési hibákért felelősséget nem vállal, nem tartozik kármegfizetési kötelezettséggel.
VI. Egyéb rendelkezések
 • A szolgáltatások működtetését a szolgáltató, mint közvetítő végzi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv. rendelkezései szerint végzi. A szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a kupon felületen tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal, és az ezek alapján létrejött vagy létre nem jött szerződésekkel, elmaradt szerződésekkel, illetve az elhelyezett termékekkel, ajánlatokkal kapcsolatos szolgáltatások hibájáért, megszűnéséért. A szolgáltató nem felel a meghirdetett termék vagy szolgáltatási ajánlat minőségért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségért, ellenőrzéséért, valódiságáért. A szolgáltató nem tudja biztosítani, hogy a jogügylet létrejöjjön és a tranzakciót felek be tudják fejezni. A szolgáltató nem avatkozik be felek jogvitájába, mentesíti magát mindennemű kártérítési, kártalanítási eljárás alól, vagyoni vagy nem vagyoni kár megtérítése alól. A szolgáltató a felhelyezett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni.
 • Tiltott termékek és szolgáltatások az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően az ott felsoroltak alapján tiltottak. Az Általános Szerződési Feltételek megtekinthető a http://cegpontneked.hu/aszf elérésen.
VII. Véleménynyilvánítás szabadsága
 • A Szolgáltató az általa vezetett weblap karbantartásával kapcsolatos minden szükséges módosítást a Megrendelő beleegyezése és előzetes jóváhagyása nélkül is elvégezhet.
VIII. Megszűnés szabályai
 • A felhasználók az oldal használata során kötelesek betartani a Szolgáltató által használt ÁSZF-t. Ennek elmulasztása a Hozzászóló vonatkozásában kizáráshoz, míg a Megrendelő vonatkozásában a szerződés megszüntetéséhez is vezethet.
 • Bármely fél (cég) jogutódlással történő megszűnése, illetőleg átruházással történő elidegenítése esetén a szerződés hatálya kiterjed a jogutódra is.
IX. A szolgáltatás időtartama és díja
 • Szolgáltató az első 500 regisztrált megrendelőnek garantálja a korlátlan használati jogot az oldal megszűnéséig.
 • Szolgáltató garantálja a minimum 3 éves működést.
 • Szolgáltató egyszeri belépési díjat számol fel, amelynek értéke 32.000 Ft+ÁFA, azaz bruttó 40.000 Ft
X. Záró rendelkezések
 • Jelen szerződésre a magyar jog szabályai az irányadóak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv irányadó. Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy ha jelen jogügyletből eredően közöttük vita keletkezik, azt békés úton rendezik, s ha ez nem vezet eredményre, abban az esetben a Nyíregyházi Városi Bíróság illetékességét és hatáskörét kötik ki. Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, megértették és helybenhagyóan aláírják.
 
Számítástechnika, informatika
© 2019 CegPontNeked.hu
Általános információ: info@cegpontneked.hu

Számítógép vásárlás - Számítástechnikai áruház  LinkKatalógus  CégLink100.hu linkközPONT hu linktár ARTidas linkgyűjtemény Ingyen linkgyűjtemény
Hungarian Web Linkgyűjtemény 
sporolas